to_zdrowe

20 tekstów – auto­rem jest to_zdro­we.

Cza­sami po pros­tu wy­god­nie jest zauważyć własną bezsilność. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 lipca 2011, 18:45

Wielu z Was myśli pew­nie, że kiedy ktoś nas skrzyw­dził są tyl­ko dwie możli­wości. Przełknąć swoją złość lub rzu­cić nią ko­muś pros­to w twarz. Jest jeszcze jed­na możli­wość. Można po pros­tu od­puścić. Tyl­ko wte­dy kiedy to zro­bimy cała złość i żal znik­nie, a my będziemy mog­li iść na­dal naprzód. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lipca 2011, 01:21

Szczęśli­wi cza­su wol­ne­go nie mają. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 maja 2011, 01:05

Tracąc ko­goś ma­my nadzieje, że życie przed­sta­wi nam jeszcze wielu war­tościowych ludzi, jed­nak często po la­tach zda­jemy so­bie sprawę że tych, których war­to było za­pamiętać poz­na­liśmy je­dynie gar­stkę. Nie możemy po­tem wy­pełnić pus­tki w żaden sposób bo każdy z nas jest wyjątko­wy. Stra­ta jest stratą na zaw­sze. Właśnie dla­tego nie możemy po­tem wrócić do pełnej równo­wagi i boimy się an­gażować następnym razem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 maja 2011, 16:20

A co jeśli nap­rawdę będziesz pot­rze­bował przy­jaciela a To­bie zos­taną tyl­ko papierosy? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2011, 01:42

Zarówno po­siadając wszys­tko jak i nie mając nic jes­teśmy zniewo­leni przez ciągle na­ras­tające pragnienie.
Będąc je­dynie praw­dzi­wie wol­nym sta­jemy się nies­kończe­nie szczęśliwi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2011, 01:19

Bóg stworzył nas na swo­je po­dobieństwo. Na po­dobieństwo swo­je nas stworzył. Dał nam też wolną wolę oraz uczu­cia, które odróżniają nas od zwierząt. Lecz za­pom­niał dać nam siłę która da nam wol­ność której tak bar­dzo prag­niemy. Mając uczu­cia nig­dy nie będziemy wol­ni i je­dyne co nap­rawdę możemy wyb­rać sa­mi to życie, al­bo śmierć. 

myśl • 16 maja 2011, 03:25

Kiedy dzień przes­ta­je być cu­dem, my przes­ta­jemy być ludźmi. 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 15 maja 2011, 03:38

Jed­na ucie­czka jest lep­sza niż ciągłe pow­ro­ty. Uciekając rodzisz się na no­wo - wra­cając za­bijasz swoją przyszłość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 maja 2011, 02:56

To że dusza jest po­malo­wana na czar­no nie znaczy, że nie jest barwna. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 kwietnia 2011, 01:57
to_zdrowe

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność